Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การดำเนินการเสนอต่ออายุหรือจัดตั้ง ชมรม / สโมสรนักศึกษา สังกัด องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

การดำเนินการเสนอต่ออายุหรือจัดตั้ง ชมรม / สโมสรนักศึกษา สังกัด องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

กรณีที่ 1 : ชมรม / สโมสรนักศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีการศึกษา 2561 ให้ดำเนินการยื่นเอกสาร ดังนี้

1. แบบเสนอชื่อที่ปรึกษาชมรม สโมสรนักศึกษา
2. แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรม สโมสรนักศึกษา
3. แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ชมรม สโมสรนักศึกษา (ประจำปีการศึกษา 2561)
4. แผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ชมรม สโมสรนักศึกษา (ประจำปีการศึกษา 2562)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ http://bit.ly/2Dx8lWq

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรณีที่ 2 : นักศึกษามีความประสงค์จัดตั้ง ชมรม / สโมสรนักศึกษา ใหม่ ให้ดำเนินการยื่นเอกสาร ดังนี้

1. แบบคำร้องขอจัดตั้งชมรม หรือ แบบคำร้องขอจัดตั้งสโมสร
2. แบบลงชื่อคณะผู้ขอจัดตั้งชมรมและสโมสรนักศึกษา
3. (ร่าง) ข้อบังคับชมรม หรือ (ร่าง) ข้อบังคับสโมสรนักศึกษา
4. แบบเสนอชื่อที่ปรึกษาชมรม / สโมสรนักศึกษา
5. แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรม / สโมสรนักศึกษา
6. แผนการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ชมรม / สโมสรนักศึกษา (ประจำปีการศึกษา 2562)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่ http://bit.ly/2VlcmaJ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
1. สามารถยื่นเอกสารการต่ออายุชมรม / สโมสรนักศึกษา หรือ การจัดตั้งชมรม สโมสรนักศึกษา ใหม่ ที่ งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ในวัน เวลา ราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายมณเฑียร สุขกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเบอร์โทรภายใน 3164 เบอร์โทรศัพท์มือถือ / Line 063 -5916454
2. กรณี ชมรม / สโมสร นักศึกษา (เดิม) ไม่ดำเนินการยื่นเอกสาร ใน วัน เวลา ที่กำหนดให้ถือว่า ชมรม สโมสรนักศึกษา นั้น สิ้นสุดสภาพความเป็นชมรม สโมสรนักศึกษา ตามข้อบังคับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ.2540

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *