Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / การคัดเลือกนักศึกษาปัจจุบันเข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกนักศึกษาปัจจุบันเข้าอยู่หอพักนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

แก้ไขกำหนดการ ให้ถือตามประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปัจจุบันอยู่หอพัก (อัพเดท 8 พ.ค.2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายการจัดหอพักนักศึกษาที่มุ่งเน้นจัดมวลประสบการณ์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยมุ่งหวังให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย และเอื้ออาทร (Living, Learning and Caring Center) เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. การสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา

1.1 นักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครหอพักโดยแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 23 -24 เมษายน 2562
1.2 นักศึกษาที่มีคะแนนพฤติกรรมด้านวินัยนักศึกษาติดลบเกินกว่า ๕๐ คะแนน ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา

2.การพิจารณาและจัดลำดับสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา

2.1 งานหอพักนักศึกษาจะจัดลำดับสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณานักกิจกรรม
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักที่งานหอพักนักศึกษากำหนดดังต่อไปนี้
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักครบ 21 คะแนน
-นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักครบ 17 คะแนน
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักไม่ครบตามที่งานหอพักกำหนด
2.2 กรณีที่มีผู้สมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษาเกินจำนวนที่ทางหอพักนักศึกษาจะรับได้ งานหอพักนักศึกษาจะดำเนินการดังนี้
2.2.1 นักศึกษาที่มีคะแนนพฤติกรรมที่น้อยกว่า และคะแนนความดีที่มากกว่าจะได้รับสิทธิ์ในการอยู่หอพักก่อน
2.2.2 นักศึกษาที่มีคะแนนพฤติกรรมและคะแนนความดีเท่ากัน จะใช้วิธีการจับสลากรับสิทธิ์การอยู่หอพัก
2.2.3 นักศึกษาส่วนที่เหลือจะขึ้นชื่อเป็นอันดับสำรอง งานหอพักนักศึกษาจะเรียกรับสมัครเพิ่มเติมเมื่อมีที่ว่าง หากนักศึกษาไม่ดำเนินการใด ๆ หลังประกาศเรียกจะถือว่าสละสิทธิ์

3.การเลือกหอพัก

3.1 นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในการอยู่หอพัก เลือกหอพักที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2562
3.2การเรียงลำดับผู้สมัครในแต่ละหอพัก จะเรียงตามสิทธิ์ ดังนี้
3.2.1 นักกิจกรรม
3.2.2 นักศึกษาทั่วไป
โดยทั้งสองกลุ่มจะจัดเรียงตามคะแนนพฤติกรรมและคะแนนความดี
3.3 หากมีนักศึกษาสมัครหอพักใดเกินจำนวนที่หอพักนั้นรับได้ และมีคะแนนพฤติกรรมและคะแนนความดีเท่ากัน จะใช้วิธีการจับสลาก
3.4 นักศึกษาที่จับสลากไม่ได้หรือเป็นผู้สมัครที่เกินจำนวนที่หอพักนั้นรับได้ จะต้องสมัครหอพักใหม่ในหอพักอื่นที่ยังว่าง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์

4.การเลือกห้องพัก

4.1 การเรียงลำดับการเลือกห้องพักในแต่ละหอพักจะเรียงตามสิทธิ์ ดังนี้
4.1.1 นักกิจกรรม
4.1.2 นักศึกษาทั่วไป
โดยทั้งสองกลุ่มจะจัดเรียงตามคะแนนพฤติกรรมและคะแนนความดีหากมีคะแนนพฤติกรรมและจำนวนคะแนนความดีเท่ากัน จะใช้คอมพิวเตอร์จัดเรียงลำดับแบบสุ่ม
4.2 นักศึกษาเลือกห้องพัก ณ หอพักที่นักศึกษาได้สิทธิ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
4.3 หอพักลักษณานิเวศ 1 2 3 4 5 7 10 11 และ 13 ให้นักศึกษาเลือกห้องพักเป็นรายบุคคลตามลำดับ นักศึกษาเลือกชุดครุภัณฑ์ได้ตามที่งานหอพักกำหนดเท่านั้น
4.4 หอพักลักษณานิเวศ 14 16 17 และ 18 ให้นักศึกษาเลือกห้องพักพร้อมกัน 2 หรือ 4 คนต่อห้องโดยใช้เกณฑ์ลำดับการเลือกห้องพักของนักศึกษาที่อยู่ลำดับสูงกว่า

5.การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

นักศึกษาที่เลือกห้องพักแล้ว ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 15-24 พฤษภาคม 2562 หากนักศึกษาไม่ชำระเงิน ถือว่านักศึกษาได้สละสิทธิ์หอพักที่สมัครไว้และหากไม่เข้าพักจะเรียกเงินคืนไม่ได้ทุกกรณี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
คลิก >> ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *