Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา / ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้  

1. นักศึกษาเลือกห้องพักในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้ 

2. ให้นักศึกษาไปให้ ตรงเวลาหรือก่อนเวลา เพื่อเตรียมหลักฐานการสมัคร สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยมอบบัตรหอพัก/บัตรนักศึกษาให้กับผู้ที่มาดำเนินการแทนมาแสดงตน หากติดภาระกิจด่วน ให้รีบแจ้งต่อที่ปรึกษาก่อนเวลาเลือกห้องพัก

3. ขั้นตอนการเลือกหอห้องพักสามารถดูรายละเอียดได้ที่หอพักที่ตนเองสมัครได้    โดยใช้หลักฐานประกอบดังนี้    

    1. บัตรหอพัก/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวอื่นๆ เพื่อแสดงตน (ที่มีรูปถ่าย)  

    2. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (หากไม่ส่งรูปจะยังไม่สามารถเลือกห้องพักได้)

4. นักศึกษาชายที่ลงชื่อสำรองไว้ให้ ดูรายชื่อได้ที่ ลิงค์ หอพัก 5

**วิธีการค้นหาชื่อกดปุ่ม Ctrl + F ใส่รหัสนักศึกษา แล้วกดค้นหา**

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_1

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_2

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_3

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_4

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_5

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_7

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_10

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_11

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_13

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_14

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_16

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_17

รายชื่อเรียงตามการเลือกห้องพัก_หอพัก_18

@ หากมีรายชื่อผิดพลาด มีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น (พี่หนุ่ย) ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 4013 4018 (ในเวลาทำการ) ก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2560   @

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *