Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อน้อมถวายความอาลัยเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพุธที่ 17, 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงล่างอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวเพื่อบริจาคโลหิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *