Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการตรวจรักษาทุกวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น. โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ตรวจรักษา

เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งนักศึกษา พนักงาน และบุคคลภายนอก จึงขอแจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลและขอให้ปฏิบัติตามข้อมูลที่แนบมานี้

ดูสิทธิการรักษาและข้อปฏิบัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *