Home / 2019 / กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2019

ช่องทางการชำระและยอดชำระเงินค่าหอพัก สำหรับนักศึกษาที่สมัครอยู่หอพักผ่านระบบออนไลน์

ตามที่งานหอพักนักศึกษาได้รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่ห …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Study)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทประธานเครือข่ายอุดมศึ …

Read More »

การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ที่ไม่ประสงค์จะอยู่หอพักภาคเรียนที่ 2/2562

การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป …

Read More »

รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึก …

Read More »