Daily Archives: ตุลาคม 10, 2018

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึก …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2561

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษา …

Read More »