Breaking News
Home / 2018 / March / 09

Daily Archives: March 9, 2018

ประกาศงานหอพัก เรื่องผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ปีการศึกษา 2561

ผลการประชุม เรื่องการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้สิทธิ์สมัครหอพัก ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ส่วนกิจการนักศึกษา ผลการพิจารณามีดังนี้ 1. การพิจารณาเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการสมัครหอพัก ปีการศึกษา 2561 2. หน่วยกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับรหัสกิจกรรมให้ติดต่อขอรับรหัสและบันทึกผู้เข้าร่วมเข้าระบบ ในวันที่ 12 มีค. 61 ที่คุณวัชรินทร์ เกตุเพชร ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี โทร. 3161 เอกสารแนบ ผลการพิจารณาโครงการกิจกรรม 2560 เพื่อใช้สิทธิ์สมัครหอพักปีการศึกษา 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธิมา ผลวงษ์ โทร. 081-7479950 หรือศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 4013 4018

Read More »

เปิดประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสภานักศึกษา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

Read More »