Breaking News
Home / 2018 / February

Monthly Archives: February 2018

ขอเชิญประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ความยาวประมาณ 2-5 นาที ทั้งนี้ หมดเขต 31 พฤษภาคม 2561 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 4. รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รายละเอียดการสมัคร 1. www.dent.psu.ac.th 2. www.dent.psu.ac.th2d100yfund 3. …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2561 กำหนดจัด จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน โดยผู้สมัครฯ ต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของคณะ/ชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่างๆ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ บริษัทจะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตลอด 3 วัน 2 คน นักศึกษาที่สนใจ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณพัชรีย์ ขำผัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทร. 0-2071-2977, 0-2071-2978 โทรสาร 0-2071-8637 รายละเอียดตามเอกสารแนบ CP ALL3

Read More »

เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาหอพัก ทำแบบสอบถามเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้านหอพัก

เพียงน้องๆ หอพักทำแบบสอบถามออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง รับไปเลย คะแนนความดี 1 คะแนน สามารถใช้ในการ สมัครหอพัก ได้

Read More »

นักศึกษาจิตอาสา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

นักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนประมาณ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ในโครงการ นครศรีฯ จังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา : "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์.. ต้านภัยยาเสพติด”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แม่ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์.. ต้านภัยยาเสพติด"

Read More »

ศึกษาดูงานการให้บริการด้านที่พัก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาเลย์เซีย

ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศึกษาดูงานจากส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาเลย์เซีย ได้แก่ มหาวิทยาลัย Universiti of Malaya มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia และมหาวิทยาลัย The University of Nottingham Malaysia Campus

Read More »

ตัวแทนผู้นำนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมการสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24

ส่วนกิจการนักศึกษา ส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24 (24th Seminar of Thai University Student Counsils) ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายชื่อบุคลากรและนักศึกษา ดังนี้  1.นายมณเฑียร สุขกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การนักศึกษา 2.นางสาวรุ่งทิพย์ จิตต์พันธ์ ประธานสภานักศึกษา  3.นายสรวีย์ ทองเลี่ยมนาค รองประธานสภานักศึกษาคนที่ 1 4.นายณรงค์ฤทธิ์ สังข์ศรี  เลขาธิการสภานักศึกษา 5.นางสาวสุธางศุ์รัตน์ สงดำ ประธานกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ สภานักศึกษา 6.นางสาวภาสินี ธีราลาภ คณะกรรมาธิการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สภานักศึกษา การสัมมนาสภานิสิตนักศึกษาครั้งนี้ เป็นไปตามหัวข้อ "นิสิต-นักศึกษา กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง" โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำนักศึกษาทั่วประเทศในการขับเคลื่อนองค์กรสภานิสิต …

Read More »

มรภ. รำไพพรรณี ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารและคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณสุรางค์ อมรศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการ ส่วนกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลบริการ

Read More »

ค่าย “หนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต” รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่  17-18 กุมภาพันธ์ 2561 งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “หนุ่มสาวเข้าใจชีวิต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60xxxxxx) ประจำปีการศึกษา 2560  รุ่นที่  5  ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »