Breaking News
Home / 2018 / January / 11

Daily Archives: January 11, 2018

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 26 และ 29-30 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาที่สมัครหอพักเป็นลำดับแรกไม่ได้ งานหอพักจะจัดหอพักที่นักศึกษาเลือกสำรองให้ หากหอพักสำรองเต็ม นักศึกษาจะไม่ได้หอพัก 5. นักศึกษา สามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพักของภาคการศึกษาที่ 3/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ตามประกาศของส่วนการเงินและบัญชี เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2560  >>คลิกดูรายชื่อผลสมัครอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ …

Read More »