Breaking News
Home / 2017 / December

Monthly Archives: December 2017

ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาต้านภัยยาเสพติด 2560

องค์การบริหารองค์การนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษาจัดโครงการค่ายอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาต้านภัยยาเสพติด ระว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

ค่ายหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต รุ่นที่ 4/2560

เมื่อวันที่  15 – 17 ธันวาคม 2560 งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “หนุ่มสาวเข้าใจชีวิต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60xxxxxx) ประจำปีการศึกษา 2560  รุ่นที่ 4  ณ อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิคคนดี ด้านความกตัญญู กตเวที  การนำหลักธรรมคำสอนของพระศานามาใช้ในชีวิตประจำวัน มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 94 คน มีพี่เลี้ยงที่เป็นนักศึกษารุ่นพี่ จำนวน 10 คน ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยในเขตหอพักนักศึกษา

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมงานรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง ได้จัดอบรมเสริมศักยภาพ พนักงานรักษาความปลอดภัยเขตหอพักนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการบริการที่เป็นมิตร และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560 มีดังนี้ 1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2560 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 4-16 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ 2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักพร้อมคีย์การ์ดและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มกราคม 2561 3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย 4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก 5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 20 6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย 7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 3/2560 ไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 3/2560 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook โดยระบุหอพักที่ต้องการ ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2561 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก 2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 2/2560 2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน 2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 2/2560 ไม่เกิน -50 คะแนน 2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 3. ประกาศผลให้ทราบ วันที่ 12 มกราคม 2561 ทางเว็บไซด์ ces.wu.ac.th และ dsa.wu.ac.th 4. รายงานตัวเข้าหอพักวันที่ …

Read More »

พิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 พันเอกสุริน ทองเต็ม ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 4 และ 5 จำนวน 55 คน ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 โดยมี นายปิยวัชน์  คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกว่า 200 คน  ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความชื่นชมนักศึกษาที่มีความเสียสละ ตั้งใจเข้ามาเรียนวิชาทหารโดยสมัครใจ เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองที่มีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต และขอบคุณผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จำนวน 5 คนด้วย ดูประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

เนื่องในโอกาสครบรองการสถานปนา 10 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2899

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีรับรางวัลคูปองอาหาร

ผลการจับรางวัลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจร้านค้าร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 40 บาท (คูปอง)

Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read More »