Breaking News
Home / 2017 / May

Monthly Archives: May 2017

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร)

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระเงินค่าจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่เลือกห้องพักแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สามารถชำระค่าจองหอพักโดยวิธีการดังนี้ 1. ให้นักศึกษา เข้าเว็บไซด์ ces.wu.ac.th คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา" เปิดระบบให้พิมพ์ได้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 2. คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน" 3. คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าจองหอพัก " คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าจองหอพัก 4. นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน 5. การชำระเงินค่าจองหอพัก ต้องชำระเงินภายในวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 หากชำระหลังจากวันที่กำหนด ถือว่าการชำระเงินไม่สมบูรณ์และสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้   1. นักศึกษาเลือกห้องพักในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้  2. ให้นักศึกษาไปให้ ตรงเวลาหรือก่อนเวลา เพื่อเตรียมหลักฐานการสมัคร สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยมอบบัตรหอพัก/บัตรนักศึกษาให้กับผู้ที่มาดำเนินการแทนมาแสดงตน หากติดภาระกิจด่วน ให้รีบแจ้งต่อที่ปรึกษาก่อนเวลาเลือกห้องพัก 3. ขั้นตอนการเลือกหอห้องพักสามารถดูรายละเอียดได้ที่หอพักที่ตนเองสมัครได้    โดยใช้หลักฐานประกอบดังนี้         1. บัตรหอพัก/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวอื่นๆ เพื่อแสดงตน (ที่มีรูปถ่าย)       2. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (หากไม่ส่งรูปจะยังไม่สามารถเลือกห้องพักได้) 4. นักศึกษาชายที่ลงชื่อสำรองไว้ให้ ดูรายชื่อได้ที่ ลิงค์ หอพัก 5 **วิธีการค้นหาชื่อกดปุ่ม …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศผลการเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพักประกาศผลการเลือกหอพัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักศึกษาที่เลือกหอพักได้  -ให้ตรวจสอบรายชื่อเรียงตาม ลำดับการเลือกห้องพัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ทาง เว็บไซต์ dsa.wu.ac.th  -ให้เลือกห้องพัก ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. 2. นักศึกษาที่ต้องจับสลาก เนื่องจากมีคะแนนพฤติกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้เท่ากันในลำดับที่ตัดตามจำนวนที่รับได้   ให้ไปดำเนินการจับสลาก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี 3.นักศึกษาที่เลือกหอพักใหม่ เนื่องจากหอที่เลือกไว้เต็ม ให้ไปเลือกหอพักในหออื่นที่ยังว่าง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560 โดยดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาที่มีชื่อใน ประกาศ ผลสมัครอยู่หอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ผลการสมัคร (ได้หอพัก) เข้าระบบสมัครหอพักออนไลน์ เพื่อการเลือกหอพัก ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2560 เปิดระบบ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ปิดระบบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น. 2. หากไม่เข้าระบบสมัครหอออนไลน์ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก 3. การสมัครก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการได้หอพักนั้นๆ ขึ้นอยู่กับคะแนนพฤติกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้ของแต่ละคน – นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ศูนย์บริการการศึกษา – …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ลำดับรายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองหอพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ประกาศ ลำดับรายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองหอพัก ปีการศึกษา 2560  โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาติดตามประกาศการเรียกชื่อเพื่อมาสมัครหอพักเพิ่มเติม ในช่วง ต้นเดือน มิถุนายน 2560 2. หากประกาศเรียกชื่อแล้วไม่มาติดต่อดำเนินการ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก 3. เฉพาะนักศึกษาชาย ให้นักศึกษาเข้าระบบสมัครหอพัก ในวันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 11.00-24.00 น. ทำตามขั้นตอนปกติ ตรวจสอบรายชื่อจากลิงค์ด้านล่าง เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสำรอง(หญิง) เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาขึ้นชื่อสำรอง(ชาย) **หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 075-673000 ต่อ 4013 4018**    

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รหัส 59**-53**)

งานหอพักประกาศผลการสมัครหอพัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักศึกษาที่สมัครหอพักได้แล้ว ให้เข้าระบบอีกครั้ง เพื่อเข้าเลือกหอพักตามความประสงค์ของตนเอง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 (20.00 น.) ทาง เว็บไซต์ dsa.wu.ac.th ปิดระบบวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (24.00 น.) 2. นักศึกษาที่ ไม่ได้หอพัก (ขึ้นชื่อสำรอง) ให้รอเมื่อมีที่ว่าง งานหอพักจะเรียกชื่อตามลำดับ **วิธีการค้นหาชื่อกดปุ่ม Ctrl + F ใส่รหัสนักศึกษา แล้วกดค้นหา** คลิกดูรายชื่อได้จากเอกสารแนบด้านล่าง เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก_2560_ชาย เอกสารแนบ : ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก_2560_หญิง   -มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013 4018 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง สัดส่วนการจัดนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ประกาศสัดส่วนการจัดนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ เอกสารแนบ : ประกาศสัดส่วนการจัดนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2560 @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เปิดระบบนักศึกษาสมัครหอพัก ปีการศึกษา 2560 (สำหรับรหัส 59**-53**)

– นักศึกษาสามารถเข้าระบบสมัครหอพักออนไลน์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อดำเนินการดังนี้ – รับทราบกฎระเบียบและข้อตกลงของหอพัก/ปรับปรุงข้อมูลประวัตินักศึกษา/ทำแบบสอบถามงานหอพัก/ทำแบบสอบถามส่วนกิจการนักศึกษา/แจ้งความประสงค์สมัครหอพัก/ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2560 เปิดระบบ เวลา 10.30 น. ปิดระบบวันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 24.00 น. (การสมัครก่อน-หลังไม่มีผลต่อการได้หอพัก) – นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ศูนย์บริการการศึกษา – หากนักศึกษาเข้าระบบไม่ได้ ให้ติดต่อได้ที่ งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา เบอร์โทร 3165 นายวัชรินทร์ เกตุเพชร(พี่ต้น) นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น(พี่หนุ่ย) 4013 4018 << เข้าระบบสมัครหอพัก >>สมัครหอพักออนไลน์ปีการศึกษา 2560<<

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการพิจารณานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเป็นนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ : ดูประกาศผลการพิจารณานักกิจกรรม_2559 หมายเหตุ 1. ผลการพิจารณาที่ไม่ผ่าน คือ ขาดคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ของนักกิจกรรม 2. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อได้ที่ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น

Read More »