Breaking News
Home / ข่าวทุนการศึกษา (page 2)

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาทั่วไป  ภาคการศึกษาที่ 2/2559 สัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา ให้นักศึกษาที่สมัครขอทุนการศึกษาทั่วไป ทุกคน ตรวจสอบรายชื่อ  และห้องสัมภาษณ์ ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ (นักศึกษาต้องมาลงชื่อในวันสัมภาษณ์ เพื่อจัดลำดับในการสัมภาษณ์ ตามการลงชื่อก่อน-หลัง) นักศึกษาคนใดที่ไม่มาสัมภาษณ์  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอทุนครั้งนี้ งานทุนการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ   รายชื่อนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนทั่วไปภาค 2-59  

Read More »

ประกาศด่วน รับสมัคร ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และบุคคลผู้มีกุศลจิต

Read More »

ประกาศ เรื่อง การสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้

เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นว่ามีครอบครัวนักศึกษาจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

Read More »

ประกาศรายวิชาที่ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นช่วยเป็นพี่ติวเตอร์

นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ที่ได้มาเขียนใบสำคัญรับเงิน เพื่อยืนยันรับมอบทุนการศึกษาแล้ว นั้น

Read More »

ประกาศด่วน รายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

Read More »

ขั้นตอนการเพิ่มตำแหน่งงาน และอนุมัติการทำงาน นักศึกษาทุนทำงานพิเศษ สำหรับหน่วยงาน

ตามที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ปรับระบบการบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาทุนทำงานพิเศษใหม่เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสารลง

Read More »

ประกาศด่วนรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ตามที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา จัดบริการทุนทำงานพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบ ต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยกำหนดช่วงเวลา ดังนี้

Read More »

รับสมัครทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษา “หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2559” ทุนละ 25,000 บาท โดยเป็นทุนต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี (จนจบการศึกษาตามหลักสูตร) คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือรหัส 58 (ยกเว้นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป หรือรหัส 56xxxxxx) 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน 3. มีผลการเรียนสะสม (GPAx) 2.80 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้น (เกรด B) 4. มีความประพฤติดี และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว (ยกเว้น กยศ.) 5. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (หรือ มวล.) นักศึกษาที่สนใจและมีคุสมบัติดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ 26 …

Read More »