Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 5)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 4)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบที่ 4) เนื่องจากในรอบที่ 3 นักศึกษาสละสิทธิ์  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตามวิธีการชำระของส่วนการเงินและบัญชี เอกสารแนบ : ประกาศ : ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 3)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบที่ 3) เนื่องจากในรอบที่สองนักศึกษาสละสิทธิ์  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตามวิธีการชำระของส่วนการเงินและบัญชี เอกสารแนบ : ประกาศ : ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่3) ** …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบที่ 2) เนื่องจากในรอบแรกนักศึกษาสละสิทธิ์  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตามวิธีการชำระของส่วนการเงินและบัญชี เอกสารแนบ : ประกาศ : ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่2) **  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ประกาศเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยให้นักศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. รับเอกสารคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ที่ ที่ปรึกษาประจำหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ได้ตั้งแต่ วันที่ 14-25 พฤศจิกายน  2559 2. วันสุดท้ายของการกรอกคำร้องและส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาหอพัก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 3. วันสุดท้ายของการชำระเงินให้แล้วเสร็จ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018   

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เปลี่ยนแปลงใหม่)

งานหอพักนักศึกษาเปิดระบบให้นักศึกษาหอพักชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. การชำระเงินให้นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์เอกสารได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 2. เข้าเว็บไซด์ http://ces.wu.ac.th/registrar คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา" 3. คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน" เลือก "พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน" 4. นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด) * ธ.กรุงไทย(15 บาท),ธ.ไทยพาณิชย์(15 บาท), บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จก.(10 บาท) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ธ.ออมสิน(10 บาท) (เฉพาะสาขาย่อย ม.วลัยลักษณ์หากชำระยอดเงินไม่ถึง 1,000 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร) และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน หรือนักศึกษาประสงค์ให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และตรวจสอบสถานะการหักบัญชีในระบบของนักศึกษา …

Read More »

นักศึกษาหอพัก ลักษณานิเวศ 16-18 พิมพ์ใบแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าเดือน ตุลาคม 2559 ได้แล้ว

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 16-18 สามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2559 ได้แล้ว โดยเข้าไปที่ http://dsaapp.wu.ac.th/electric หรือ คลิ้กลิงค์ไปจากระบบสารสนเทศกิจการนักศึกษา จากเว็บไซต์ส่วนกิจการนักศึกษา

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาที่สมัครหอพักเป็นลำดับแรกไม่ได้ งานหอพักจะจัดหอพักที่นักศึกษาเลือกสำรองให้ หากหอพักสำรองเต็ม นักศึกษาจะไม่ได้หอพัก 5. รายชื่อนักศึกษา "เต็ม (ไม่ได้หอพัก)" งานหอพักจะขึ้นชื่อสำรองไว้ หากมีที่ว่างจะประกาศเรียกในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559       เอกสารแนบ : ประกาศ : ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง วิธีชำระค่าธรรมเนียมไฟฟ้าห้องพักแบบใหม่

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง วิธีชำระค่าธรรมเนียมไฟฟ้าห้องพักแบบใหม่   เนื่องจาก ส่วนการเงินและบัญชีได้ปรับเปลี่ยนวิธีการชำระค่าธรรมเนียมไฟฟ้าแบบใหม่ โดยมีวิธีการดังนี้   1. เข้าเว็บไซด์ https://dsa.wu.ac.th/electric   2. เข้าระบบ ใช้ user และ password เดียวกับศูนย์บริการการศึกษา   3. พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า/ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า นำไปชำระที่ ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   คลิกเข้าระบบ ชำระค่าธรรมเนียมไฟฟ้า   สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาสมัครอยู่หอพักรอบที่ 8 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาสมัครอยู่หอพักรอบที่ 8 ปีการศึกษา 2559   ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้   1.การชำระเงินให้นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์เอกสารได้ในวันที่ 17 ส.ค. 59 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป   2.เข้าเว็บไซด์ http://ces.wu.ac.th/registrar คลิก “เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา”   3.คลิก เลือกเมนู “ผลการลงทะเบียน” 4. พิมพ์ “ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าหอพัก” นำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน แล้วนำมายืนยันที่ที่ปรึกษาหอพักที่สมัครได้ 5.รายงานตัวเข้าหอพักพร้อมเลือกห้องพักวันที่ 17 ส.ค. 59 เวลา 10.00-16.00 น. ณ หอพักที่สมัครได้ พร้อมแสดงใบเสร็จที่ธนาคารคืนให้ แสดงกับที่ปรึกษาหอพัก หากไม่แสดงไม่สามารถรายงานตัวได้ และส่งรูปถ่าย 1 นิ้ว …

Read More »