Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 5)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559 มีดังนี้ 1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2559 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ 2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักพร้อมคีย์การ์ดและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย 4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก 5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 20 6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย 7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 3/2559 ไว้ …

Read More »

ประกาศเลื่อนจัดกิจกรรม “ค่ายหนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต” รุ่นที่ 6 และ 7

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ค่ายหนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต รุ่นที่ 6 และ 7

Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “ โครงการ Save Energy for World (ร่วมใจประหยัดพลังงาน)”

“พลังงาน” ถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ พลังงานงานไฟ ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีบัตรชนิดต่างๆ ติดต่อรับได้ที่ “ศูนย์ประสานงานหอพัก”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีบัตรชนิดต่างๆ ติดต่อรับได้ที่ "ศูนย์ประสานงานหอพัก" โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงเวลาทำการ 09.00-16.30 น. พร้อมลงชื่อรับบัตรในแบบฟอร์ม 2. รายชื่อ แยกตามรหัสนักศึกษาและชนิดของบัตรประเภทต่างๆ เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาที่มีบัตรชนิดต่างๆ ติดต่อรับได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก ** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 **

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาคงค้างธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาคงค้างธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชำระภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ยกเว้นนักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้ 2. ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 (รายชื่อเรียงตามรหัสนักศึกษา) 3. ตรวจสอบของตนเองโดยด่วน เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาคงค้างธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับส่วนการเงินและบัญชีโดยด่วนหรือโทร.3713 3720

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2559 เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 4)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบที่ 4) เนื่องจากในรอบที่ 3 นักศึกษาสละสิทธิ์  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตามวิธีการชำระของส่วนการเงินและบัญชี เอกสารแนบ : ประกาศ : ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 3)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบที่ 3) เนื่องจากในรอบที่สองนักศึกษาสละสิทธิ์  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตามวิธีการชำระของส่วนการเงินและบัญชี เอกสารแนบ : ประกาศ : ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่3) ** …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบที่ 2) เนื่องจากในรอบแรกนักศึกษาสละสิทธิ์  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ตามวิธีการชำระของส่วนการเงินและบัญชี เอกสารแนบ : ประกาศ : ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่2) **  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ประกาศเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยให้นักศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. รับเอกสารคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ที่ ที่ปรึกษาประจำหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ได้ตั้งแต่ วันที่ 14-25 พฤศจิกายน  2559 2. วันสุดท้ายของการกรอกคำร้องและส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาหอพัก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 3. วันสุดท้ายของการชำระเงินให้แล้วเสร็จ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018   

Read More »