Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 4)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เอกสารแนบ การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการพิจารณานักกิจกรรมสามารถดูได้จาก ระบบสมัครหอพักออนไลน์ ปีการศึกษา 2560 เมนู รายชื่อนักกิจกรรมประจำปี @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2559 1. ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักก่อนหรือตามวันที่ขอผ่อนผันไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น                     2. วันสุดท้ายของการชำระเงินทุกประเภท คือวันที่ 25 เมษายน 2560 หากไม่ชำระตามกำหนดจะคัดชื่อออกจากหอพักนักศึกษา                     เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2559 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018  

Read More »

ขอเชิญหน่วยกิจกรรมส่งโครงการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จะจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่วันที่ 5 เมษายน 2560

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่องรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 3/2559

งานหอพัก รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 3/2559 โดยให้นักศึกษาซึ่งมีความประสงค์จะสมัครอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ลงชื่อแจ้งความประสงค์การอยู่หอพัก ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดหน้าศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม เว็บไซต์ dsa.wu.ac.th 3. นักศึกษายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าหอพักวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น ณ สำนักงานหอพักที่นักศึกษาสมัครได้ เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย 4. ทุกหอพักยังมีที่ว่างสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ** มีข้อสงสัย …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพัก ประกาศเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยให้นักศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. รับเอกสารคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ที่ ที่ปรึกษาประจำหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ได้ตั้งแต่ วันที่ 13-24 มีนาคม  2560 2. วันสุดท้ายของการกรอกคำร้องและส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาหอพัก วันที่ 24 มีนาคม  2560 3. วันสุดท้ายของการชำระเงินให้แล้วเสร็จ กรณีที่ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าหอพัก  วันที่ 25 เมษายน 2560 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 30 มีนาคม  2560 **หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018   

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพักและการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

  งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการประชุมสามัญหอพัก และการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 เวลา 17.00- 22.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 1500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หอพักของตนเอง เอกสารแนบ  ประกาศประชุมสามัญ ภาค3_59 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพักนักศึกษาเปิดระบบให้นักศึกษาหอพักชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. การชำระเงินให้นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์เอกสารได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 2. เข้าเว็บไซด์ http://ces.wu.ac.th/registrar คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา" 3. คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน" เลือก "พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน" 4. นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด) * ธ.กรุงไทย (15 บาท),ธ.ไทยพาณิชย์ (15 บาท), บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จก. (10 บาท) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ธ.ออมสิน (10 บาท) (เฉพาะสาขาย่อย ม.วลัยลักษณ์หากชำระยอดเงินไม่ถึง 1,000 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร) และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน หรือนักศึกษาประสงค์ให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีภายในวันที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559  ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หรือ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครหอพักได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาที่สมัครหอพักเป็นลำดับแรกไม่ได้ งานหอพักจะจัดหอพักที่นักศึกษาเลือกสำรองให้ 5. นักศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครหอพัก หรือรายชื่อตกหล่น สามารถมาติดต่อสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หรือ 13 มีนาคม 2560 เวลา …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 3/2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook โดยระบุหอพักที่ต้องการ ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก     2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 2/2559     2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน     2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 2/2559 ไม่เกิน -50 คะแนน     2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 3. ประกาศผลให้ทราบ วันที่ …

Read More »