Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 4)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่องข้อมูลหนี้สินนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60**)

1. มหาวิทยาลัยจะทำการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (จำนวนเงินตามค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละบุคคล) และค่าจองหอพักที่นักศึกษาชำระเงินไว้แล้ว จำนวน 2,000 บาท ไปเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพัก (ของภาคการศึกษาที่ 1/2560) ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 นี้ ซึ่งจะทำให้หนี้สินของนักศึกษาคงเหลือเฉพาะค่าประกันทั่วไป 5,000 บาท และค่าหอพัก จำนวน 2,000 บาท (สำหรับคนที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหอพัก) 2. หากนักศึกษาเข้ามาตรวจสอบหนี้ของตนเองในวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปแล้ว ยังปรากฎหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพัก โปรดติดต่อส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร โทร 3713 3. นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองได้ที่ ระบบศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th/registrar/login.asp

Read More »

เส้นทางการเดินรถมายังจุดลงสัมภาระ รับรายงานตัวเข้าหอพัก 26 มิ.ย. 60

1.เส้นทางเริ่มจากทางเข้ามหาวิทยาลัย 2.เมื่อผ่าน ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้สังเกตป้ายเส้นทาง 3.ลดความเร็ว ใช้ความเร็ว 60 กม/ชม. (มิฉะนั้นจะสังเกตป้ายบอกเส้นทางไม่ทัน) 4.วงเวียนป้ายมหาวิทยาลัย "จุดสำคัญ" !!! ระวังเลี้ยวผิดเส้นทาง 4.ระหว่างทางแยกจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก 5.เมื่อลงสัมภาระแล้ว ให้เคลื่อนย้ายรถไปจอดในจุดที่กำหนดให้ แผนที่การเดินรถ ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย                       เส้นทางจราจรขยายเขตหอ เส้นทางจราจรเขตหอพัก

Read More »

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดบริการรถ รับ-ส่ง นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ที่เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก และมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดรถบริการ รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช สนามบินนครศรีธรรมราช หรือ รถโดยสารประจำทางหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย มายังหอพักนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ และวัน-เวลาล่วงหน้า มาที่งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร.0-7567-3000 ต่อ 4013 หรือ 4018 เพื่อประสานจัดรถบริการต่อไป

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องกำหนดการคืนห้องพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินการคืนห้องพักและการรับรายงานตัวเข้าหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันคืนห้องพักประจำภาคการศึกษา 3/2559 และการรับรายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษา 1/2560  ดังนี้ เอกสารแนบ : ประกาศ คืนห้องพัก 3/2559 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก 1/2560

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย. 2560

งานหอพักประกาศเรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2  วันที่ 2 มิ.ย. 2560 จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก ลักษณานิเวศ 1 ว่าง 16 ที่ ลักษณานิเวศ 2 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 3 ว่าง 3 ที่ ลักษณานิเวศ 4 ว่าง 8 ที่ ลักษณานิเวศ 5 ว่าง 31 ที่ ลักษณานิเวศ 7 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 10 ว่าง 8 ที่ ลักษณานิเวศ 11 ว่าง 2 ที่ ลักษณานิเวศ 13 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 14 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพักเรียบร้อยแล้ว ปีการศึกษา 1/2560 (59*-53*)

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพักเรียบร้อยแล้ว ปีการศึกษา 1/2560 >>นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าจองหอพักภายในเวลาที่กำหนด งานหอพักถือว่าสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้<< **ตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์แนบด้านล่าง รายชื่อเรียงตามรหัสนักศึกษาทุกหอพัก** #วิธีค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F ใส่รหัสนักศึกษา# ดูรายชื่อจากไฟล์แนบ>>   รายชื่อนักศึกษาจ่ายค่าจองหอหักปี60 หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ (พี่หนุ่ย) นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018 ก่อนวันที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 12.00 น.  

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระเงินค่าจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่เลือกห้องพักแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สามารถชำระค่าจองหอพักโดยวิธีการดังนี้ 1. ให้นักศึกษา เข้าเว็บไซด์ ces.wu.ac.th คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา" เปิดระบบให้พิมพ์ได้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 2. คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน" 3. คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าจองหอพัก " คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าจองหอพัก 4. นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน 5. การชำระเงินค่าจองหอพัก ต้องชำระเงินภายในวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 หากชำระหลังจากวันที่กำหนด ถือว่าการชำระเงินไม่สมบูรณ์และสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้   1. นักศึกษาเลือกห้องพักในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้  2. ให้นักศึกษาไปให้ ตรงเวลาหรือก่อนเวลา เพื่อเตรียมหลักฐานการสมัคร สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยมอบบัตรหอพัก/บัตรนักศึกษาให้กับผู้ที่มาดำเนินการแทนมาแสดงตน หากติดภาระกิจด่วน ให้รีบแจ้งต่อที่ปรึกษาก่อนเวลาเลือกห้องพัก 3. ขั้นตอนการเลือกหอห้องพักสามารถดูรายละเอียดได้ที่หอพักที่ตนเองสมัครได้    โดยใช้หลักฐานประกอบดังนี้         1. บัตรหอพัก/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวอื่นๆ เพื่อแสดงตน (ที่มีรูปถ่าย)       2. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (หากไม่ส่งรูปจะยังไม่สามารถเลือกห้องพักได้) 4. นักศึกษาชายที่ลงชื่อสำรองไว้ให้ ดูรายชื่อได้ที่ ลิงค์ หอพัก 5 **วิธีการค้นหาชื่อกดปุ่ม …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศผลการเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพักประกาศผลการเลือกหอพัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นักศึกษาที่เลือกหอพักได้  -ให้ตรวจสอบรายชื่อเรียงตาม ลำดับการเลือกห้องพัก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ทาง เว็บไซต์ dsa.wu.ac.th  -ให้เลือกห้องพัก ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. 2. นักศึกษาที่ต้องจับสลาก เนื่องจากมีคะแนนพฤติกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้เท่ากันในลำดับที่ตัดตามจำนวนที่รับได้   ให้ไปดำเนินการจับสลาก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี 3.นักศึกษาที่เลือกหอพักใหม่ เนื่องจากหอที่เลือกไว้เต็ม ให้ไปเลือกหอพักในหออื่นที่ยังว่าง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560

ประกาศงานหอพัก : นักศึกษาที่ได้สิทธิ์หอพัก เข้าระบบเลือกหอพัก ปีการศึกษา 2560 โดยดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาที่มีชื่อใน ประกาศ ผลสมัครอยู่หอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ผลการสมัคร (ได้หอพัก) เข้าระบบสมัครหอพักออนไลน์ เพื่อการเลือกหอพัก ในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2560 เปิดระบบ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ปิดระบบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 24.00 น. 2. หากไม่เข้าระบบสมัครหอออนไลน์ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก 3. การสมัครก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการได้หอพักนั้นๆ ขึ้นอยู่กับคะแนนพฤติกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้ของแต่ละคน – นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ศูนย์บริการการศึกษา – …

Read More »