Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 4)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพักและการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

  งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการประชุมสามัญหอพัก และการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 เวลา 17.00- 22.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 1500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หอพักของตนเอง เอกสารแนบ  ประกาศประชุมสามัญ ภาค3_59 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพักนักศึกษาเปิดระบบให้นักศึกษาหอพักชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. การชำระเงินให้นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์เอกสารได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 2. เข้าเว็บไซด์ http://ces.wu.ac.th/registrar คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา" 3. คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน" เลือก "พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน" 4. นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด) * ธ.กรุงไทย (15 บาท),ธ.ไทยพาณิชย์ (15 บาท), บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จก. (10 บาท) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ธ.ออมสิน (10 บาท) (เฉพาะสาขาย่อย ม.วลัยลักษณ์หากชำระยอดเงินไม่ถึง 1,000 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร) และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน หรือนักศึกษาประสงค์ให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีภายในวันที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559  ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หรือ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครหอพักได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาที่สมัครหอพักเป็นลำดับแรกไม่ได้ งานหอพักจะจัดหอพักที่นักศึกษาเลือกสำรองให้ 5. นักศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครหอพัก หรือรายชื่อตกหล่น สามารถมาติดต่อสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 หรือ 13 มีนาคม 2560 เวลา …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 3/2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook โดยระบุหอพักที่ต้องการ ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก     2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 2/2559     2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน     2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 2/2559 ไม่เกิน -50 คะแนน     2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 3. ประกาศผลให้ทราบ วันที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559 มีดังนี้ 1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2559 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ 2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักพร้อมคีย์การ์ดและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย 4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก 5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 20 6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย 7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 3/2559 ไว้ …

Read More »

ประกาศเลื่อนจัดกิจกรรม “ค่ายหนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต” รุ่นที่ 6 และ 7

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม ค่ายหนุ่มสาว.. เข้าใจชีวิต รุ่นที่ 6 และ 7

Read More »

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม “ โครงการ Save Energy for World (ร่วมใจประหยัดพลังงาน)”

“พลังงาน” ถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ พลังงานงานไฟ ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีบัตรชนิดต่างๆ ติดต่อรับได้ที่ “ศูนย์ประสานงานหอพัก”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีบัตรชนิดต่างๆ ติดต่อรับได้ที่ "ศูนย์ประสานงานหอพัก" โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงเวลาทำการ 09.00-16.30 น. พร้อมลงชื่อรับบัตรในแบบฟอร์ม 2. รายชื่อ แยกตามรหัสนักศึกษาและชนิดของบัตรประเภทต่างๆ เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาที่มีบัตรชนิดต่างๆ ติดต่อรับได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก ** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 **

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาคงค้างธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาคงค้างธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ชำระภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ยกเว้นนักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้ 2. ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 (รายชื่อเรียงตามรหัสนักศึกษา) 3. ตรวจสอบของตนเองโดยด่วน เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาคงค้างธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับส่วนการเงินและบัญชีโดยด่วนหรือโทร.3713 3720

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2559 เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018

Read More »