Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 3)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลการพิจารณานักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเป็นนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารแนบ : ดูประกาศผลการพิจารณานักกิจกรรม_2559 หมายเหตุ 1. ผลการพิจารณาที่ไม่ผ่าน คือ ขาดคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ของนักกิจกรรม 2. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้ติดต่อได้ที่ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น

Read More »

ประกาศ รายชื่อกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ และหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

งานหอพักประกาศรายชื่อกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ และหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบข้อมูลชั่วโมงกิจกรรม หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อหน่วยงานที่จัดภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อ-กิจกรรมชั่วโมงการเรียนรู้ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ดูรายชื่อ-กิจกรรมชั่วโมงการเรียนรู้ที่จัดโดยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อ.กิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เอกสารแนบ : ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 สำหรับ นักศึกษาทั่วไป  เอกสารแนบ : ประกาศ วัน-เวลาและขั้นตอนการสมัครอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักกิจกรรม  @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560

ด้วยงานหอพักจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในปีการศึกษา 2560  โดยจะพิจารณาให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมของชมรม สำนักวิชา หอพัก และกลุ่มอิสระ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกนักกิจกรรม เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการอยู่หอพักและเลือกห้องพักก่อนนักศึกษากลุ่มทั่วไป ตามประกาศ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2560 งานหอพักจึงมีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณานักกิจกรรม และกำหนดการรายละเอียดดังนี้  วันที่                                        รายละเอียด                       …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2560 @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เอกสารแนบ การพิจารณานักกิจกรรมเข้าอยู่หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการพิจารณานักกิจกรรมสามารถดูได้จาก ระบบสมัครหอพักออนไลน์ ปีการศึกษา 2560 เมนู รายชื่อนักกิจกรรมประจำปี @ สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ในเวลาทำการ) @

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2559 1. ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักก่อนหรือตามวันที่ขอผ่อนผันไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น                     2. วันสุดท้ายของการชำระเงินทุกประเภท คือวันที่ 25 เมษายน 2560 หากไม่ชำระตามกำหนดจะคัดชื่อออกจากหอพักนักศึกษา                     เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 3/2559 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018  

Read More »

ขอเชิญหน่วยกิจกรรมส่งโครงการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จะจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่วันที่ 5 เมษายน 2560

Read More »

ประกาศงานหอพัก เรื่องรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 3/2559

งานหอพัก รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพักเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 3/2559 โดยให้นักศึกษาซึ่งมีความประสงค์จะสมัครอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ลงชื่อแจ้งความประสงค์การอยู่หอพัก ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดหน้าศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม เว็บไซต์ dsa.wu.ac.th 3. นักศึกษายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าหอพักวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น ณ สำนักงานหอพักที่นักศึกษาสมัครได้ เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย 4. ทุกหอพักยังมีที่ว่างสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ** มีข้อสงสัย …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

งานหอพัก ประกาศเรื่อง การผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยให้นักศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. รับเอกสารคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ได้ที่ ที่ปรึกษาประจำหอพัก ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ได้ตั้งแต่ วันที่ 13-24 มีนาคม  2560 2. วันสุดท้ายของการกรอกคำร้องและส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาหอพัก วันที่ 24 มีนาคม  2560 3. วันสุดท้ายของการชำระเงินให้แล้วเสร็จ กรณีที่ได้รับการผ่อนผันการชำระค่าหอพัก  วันที่ 25 เมษายน 2560 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก วันที่ 30 มีนาคม  2560 **หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018   

Read More »