Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 3)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เรียกรอบที่ 3)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 (เรียกรอบที่ 3) ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษา "รอเรียกรอบที่ 3" ให้มาติดต่อที่ศูนย์ประสานงานหอพักในวันที่ 27 ต.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น. 2. นักศึกษามายืนยันสิทธิ์เลือกหอพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ 3. รายงานตัว วันที่ 27 ตุลาคม 2560   เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่นักศึกษาสมัครได้ 4. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก หอ 1 = 5 ที่ หอ 2 …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เรียกรอบที่ 2)

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 (เรียกรอบที่ 2) ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. รายชื่อนักศึกษา "รอเรียกรอบที่ 3" งานหอพักจะขึ้นชื่อไว้ หากมีที่ว่างจะประกาศเรียกในช่วงต่อไปที่มีที่ว่าง คลิกดู ผลการสมัครหอพักเรียกรายชื่อรอบที่ 2 ** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 ในเวลาราชการ  

Read More »

กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง ผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ประกาศผลสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไปอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560 รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. รายชื่อนักศึกษาเรียงตามลำดับตามหอพัก 2. นักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกห้องพักและรายงานตัวด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ ในวันที่ 12 และ 16-17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก ที่สมัครได้ 3. หากนักศึกษาไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (ในวันรายงานตัวให้เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปไปด้วย) 4. นักศึกษาที่สมัครหอพักเป็นลำดับแรกไม่ได้ งานหอพักจะจัดหอพักที่นักศึกษาเลือกสำรองให้ หากหอพักสำรองเต็ม นักศึกษาจะไม่ได้หอพัก 5. รายชื่อนักศึกษา "เต็ม (ไม่ได้หอพัก)" งานหอพักจะขึ้นชื่อสำรองไว้ หากมีที่ว่างจะประกาศเรียกในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 >>คลิกดูรายชื่อผลสมัครอยู่หอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560<< หมายเหตุ  ในบางหอพักนักศึกษาลาออกน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้จำนวนที่ว่างในหอพักนั้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้   1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2560   2. บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน   3. บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น   4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง การขอใช้บริการที่พัก    บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้   1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560 มีดังนี้ 1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 18-29 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ 2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักพร้อมคีย์การ์ดและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย 4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก 5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 20 6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย 7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 2/2560 ไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2/2560 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook/login.asp โดยระบุหอพักที่ต้องการ และหอพักสำรอง ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2560 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก          2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 1/2560         2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน     2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 1/2560 ไม่เกิน -50 คะแนน     2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 3. ประกาศผลให้ทราบ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาต้องบำเพ็ญประโยชน์เนื่องจากคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ หอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน กำหนดรายงานตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม -29 กันยายน 2560 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน สิ้นสุดการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 29 กันยายน 2560 2. หากนักศึกษาไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะถูกติดลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน ในปีการศึกษา 2560 3. รายชื่อเรียงตามหอพักและห้องพักของนักศึกษา #วิธีค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F ใส่รหัสนักศึกษา# เอกสารแนบ :  ประกาศรายชื่อคืนห้อง_บำเพ็ญประโยชน์_2559 หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก โทร. 4013 4018

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้นักศึกษาติดต่อกับที่ปรึกษาหอพักเดิมเพื่อแก้ไขข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก 2. หากนักศึกษาไม่ติดต่อในช่วงเวลาดังกล่าว งานหอพักจะส่งรายชื่อให้ส่วนการเงินเพื่อหักเงินประกันของเสียหายต่อไป 3. หากข้อมูลถูกต้อง นักศึกษาต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ หอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน รายงานตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 1 สิงหาคม -29 กันยายน 2560 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน สิ้นสุดการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 29 กันยายน 2560 4. หากนักศึกษาไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะถูกติดลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกรายชื่อนักศึกษา (ชาย)สมัครหอพักรอบที่ 3 วันที่ 2 ก.ค. 60

งานหอพักเรียกชื่อสมัครหอพักรอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 09.00-12.00  น. ณ หอพักลักษณานิเวศ 5             2. หากประกาศเรียกชื่อแล้วไม่มาติดต่อ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก             3. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปมาด้วย 4. การชำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 5-14 ก.ค. 2560 ที่ ธนาคารออมสิน ม.วลัยลักษณ์ เอกสารแนบ :   เรียกรายชื่อรอบที่_3_ชาย หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาหญิงที่ขึ้นชื่อรอเรียกและมาลงชื่อเพิ่มเติมที่ศูนย์ประสานงานหอพัก งานหอพักจะไม่เรียกแล้ว เนื่องจากต้องจัดสรรที่พักให้นักศึกษาใหม่ และที่พักไม่เพียงพอ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก …

Read More »