Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 2)

ข่าวหอพักนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยม WU Plus Center และหอพักลักษณานิเวศ 13

เมื่อวันจันทร์ที่  8 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจเยี่ยมอาคาร PLUS CENTER (บริเวณหอพักลักษณานิเวศ 14) และหอพักลักษณานิเวศ 13

Read More »

หอพักนักศึกษาจัดอบรมเชิงปฎิบัติการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น แก่กรรมการและอนุกรรมการนักศึกษาหอพัก

Read More »

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างห้องซักผ้าหอพักนักศึกษา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างห้องซักผ้าหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง

Read More »

ค่ายหนุ่มสาวเข้าใจชีวิต รุ่นที่ 4/2560

เมื่อวันที่  15 – 17 ธันวาคม 2560 งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “หนุ่มสาวเข้าใจชีวิต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60xxxxxx) ประจำปีการศึกษา 2560  รุ่นที่ 4  ณ อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิคคนดี ด้านความกตัญญู กตเวที  การนำหลักธรรมคำสอนของพระศานามาใช้ในชีวิตประจำวัน มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 94 คน มีพี่เลี้ยงที่เป็นนักศึกษารุ่นพี่ จำนวน 10 คน ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยในเขตหอพักนักศึกษา

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมงานรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง ได้จัดอบรมเสริมศักยภาพ พนักงานรักษาความปลอดภัยเขตหอพักนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการบริการที่เป็นมิตร และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560

ขั้นตอนการลาออกจากหอพักของนักศึกษาสหกิจและนักศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2560 มีดังนี้ 1. ลงชื่อยืนยันการออกสหกิจศึกษาและไม่พักอยู่ในหอพักของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2560 ในแบบฟอร์มกับที่ปรึกษาหอพัก ณ สำนักงานหอพักทุกหอพัก ในระหว่างวันที่ 4-16 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. หากนักศึกษาไม่ดำเนินการ นักศึกษาอาจถูกตั้งหนี้ค่าหอพักของภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ 2. ดำเนินการคืนกุญแจห้องพักพร้อมคีย์การ์ดและบัตรหอพัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มกราคม 2561 3. ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดเรียบร้อย 4. แจ้งที่ปรึกษาหอพัก เพื่อตรวจห้องพัก และลงชื่อรับทราบผลการคืนห้องพัก 5. กรณีคืนห้องพักไม่เรียบร้อยนักศึกษาจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หากไม่บำเพ็ญประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับการบันทึกคะแนนลบ 20 6. หากมีครุภัณฑ์ชำรุดนักศึกษาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการคืนห้องพัก โดยหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย 7. หากนักศึกษาประสงค์จะจองหอพัก ภาค 3/2560 ไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 3/2560 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsaapp.wu.ac.th/dormbook โดยระบุหอพักที่ต้องการ ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2561 เปิดระบบตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก 2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 2/2560 2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน 2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 2/2560 ไม่เกิน -50 คะแนน 2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 3. ประกาศผลให้ทราบ วันที่ 12 มกราคม 2561 ทางเว็บไซด์ ces.wu.ac.th และ dsa.wu.ac.th 4. รายงานตัวเข้าหอพักวันที่ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาที่ 2/2560 1. ให้นักศึกษาไปชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักก่อนหรือตามวันที่ขอผ่อนผันไว้ ที่ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น 2. วันสุดท้ายของการชำระเงินทุกประเภท คือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 หากไม่ชำระตามกำหนดจะล็อคการเข้าระบบศูนย์บริการการศึกษา คลิก ตรวจสอบรายชื่อ ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมหอพัก 2/2560 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกับที่ปรึกษาหอพักโดยด่วนหรือโทร.4013 4018                    

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การประชุมสามัญหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการประชุมสามัญหอพัก  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 17.00-22.00 น.  สถานที่ ตามที่แต่ละหอพักกำหนด  อนึ่ง หากนักศึกษาหอพักไม่เข้าร่วมประชุมจะถูกบันทึกลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่หอพักของตนเอง เอกสารแนบ  ประกาศประชุมสามัญ ภาค2_60 สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา โทร. 4013 4018

Read More »