Breaking News
Home / ข่าวหอพักนักศึกษา (page 2)

ข่าวหอพักนักศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ประกาศรายชื่อนักศึกษาคืนห้องไม่เรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้นักศึกษาติดต่อกับที่ปรึกษาหอพักเดิมเพื่อแก้ไขข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานหอพัก 2. หากนักศึกษาไม่ติดต่อในช่วงเวลาดังกล่าว งานหอพักจะส่งรายชื่อให้ส่วนการเงินเพื่อหักเงินประกันของเสียหายต่อไป 3. หากข้อมูลถูกต้อง นักศึกษาต้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ณ หอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน รายงานตัวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 1 สิงหาคม -29 กันยายน 2560 ณ ห้องสำนักงานหอพักที่นักศึกษาอยู่ปัจจุบัน สิ้นสุดการบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 29 กันยายน 2560 4. หากนักศึกษาไม่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะถูกติดลบคะแนนพฤติกรรม 20 คะแนน …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกรายชื่อนักศึกษา (ชาย)สมัครหอพักรอบที่ 3 วันที่ 2 ก.ค. 60

งานหอพักเรียกชื่อสมัครหอพักรอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 09.00-12.00  น. ณ หอพักลักษณานิเวศ 5             2. หากประกาศเรียกชื่อแล้วไม่มาติดต่อ ถือว่าสละสิทธิ์การสมัครหอพัก             3. เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปมาด้วย 4. การชำระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 5-14 ก.ค. 2560 ที่ ธนาคารออมสิน ม.วลัยลักษณ์ เอกสารแนบ :   เรียกรายชื่อรอบที่_3_ชาย หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาหญิงที่ขึ้นชื่อรอเรียกและมาลงชื่อเพิ่มเติมที่ศูนย์ประสานงานหอพัก งานหอพักจะไม่เรียกแล้ว เนื่องจากต้องจัดสรรที่พักให้นักศึกษาใหม่ และที่พักไม่เพียงพอ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องข้อมูลหนี้สินนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 60**)

1. มหาวิทยาลัยจะทำการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (จำนวนเงินตามค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละบุคคล) และค่าจองหอพักที่นักศึกษาชำระเงินไว้แล้ว จำนวน 2,000 บาท ไปเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพัก (ของภาคการศึกษาที่ 1/2560) ในวันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 นี้ ซึ่งจะทำให้หนี้สินของนักศึกษาคงเหลือเฉพาะค่าประกันทั่วไป 5,000 บาท และค่าหอพัก จำนวน 2,000 บาท (สำหรับคนที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าหอพัก) 2. หากนักศึกษาเข้ามาตรวจสอบหนี้ของตนเองในวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปแล้ว ยังปรากฎหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือค่าหอพัก โปรดติดต่อส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร โทร 3713 3. นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองได้ที่ ระบบศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th/registrar/login.asp

Read More »

เส้นทางการเดินรถมายังจุดลงสัมภาระ รับรายงานตัวเข้าหอพัก 26 มิ.ย. 60

1.เส้นทางเริ่มจากทางเข้ามหาวิทยาลัย 2.เมื่อผ่าน ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้สังเกตป้ายเส้นทาง 3.ลดความเร็ว ใช้ความเร็ว 60 กม/ชม. (มิฉะนั้นจะสังเกตป้ายบอกเส้นทางไม่ทัน) 4.วงเวียนป้ายมหาวิทยาลัย "จุดสำคัญ" !!! ระวังเลี้ยวผิดเส้นทาง 4.ระหว่างทางแยกจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก 5.เมื่อลงสัมภาระแล้ว ให้เคลื่อนย้ายรถไปจอดในจุดที่กำหนดให้ แผนที่การเดินรถ ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย                       เส้นทางจราจรขยายเขตหอ เส้นทางจราจรเขตหอพัก

Read More »

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา จัดบริการรถ รับ-ส่ง นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ที่เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก และมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดรถบริการ รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช สนามบินนครศรีธรรมราช หรือ รถโดยสารประจำทางหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย มายังหอพักนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ และวัน-เวลาล่วงหน้า มาที่งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร.0-7567-3000 ต่อ 4013 หรือ 4018 เพื่อประสานจัดรถบริการต่อไป

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่องกำหนดการคืนห้องพัก ภาคการศึกษาที่ 3/2559 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น เพื่อให้การดำเนินการคืนห้องพักและการรับรายงานตัวเข้าหอพักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดวันคืนห้องพักประจำภาคการศึกษา 3/2559 และการรับรายงานตัวเข้าหอพักประจำภาคการศึกษา 1/2560  ดังนี้ เอกสารแนบ : ประกาศ คืนห้องพัก 3/2559 และรับรายงานตัวเข้าหอพัก 1/2560

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง เรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2 วันที่ 2 มิ.ย. 2560

งานหอพักประกาศเรียกนักศึกษาขึ้นชื่อสำรองสมัครหอพักรอบที่ 2  วันที่ 2 มิ.ย. 2560 จำนวนที่ว่างแต่ละหอพัก ลักษณานิเวศ 1 ว่าง 16 ที่ ลักษณานิเวศ 2 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 3 ว่าง 3 ที่ ลักษณานิเวศ 4 ว่าง 8 ที่ ลักษณานิเวศ 5 ว่าง 31 ที่ ลักษณานิเวศ 7 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 10 ว่าง 8 ที่ ลักษณานิเวศ 11 ว่าง 2 ที่ ลักษณานิเวศ 13 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ 14 ไม่ว่าง ลักษณานิเวศ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพักเรียบร้อยแล้ว ปีการศึกษา 1/2560 (59*-53*)

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าจองหอพักเรียบร้อยแล้ว ปีการศึกษา 1/2560 >>นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินค่าจองหอพักภายในเวลาที่กำหนด งานหอพักถือว่าสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้<< **ตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์แนบด้านล่าง รายชื่อเรียงตามรหัสนักศึกษาทุกหอพัก** #วิธีค้นหา กดปุ่ม Ctrl+F ใส่รหัสนักศึกษา# ดูรายชื่อจากไฟล์แนบ>>   รายชื่อนักศึกษาจ่ายค่าจองหอหักปี60 หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ (พี่หนุ่ย) นายชัชพล ยิ่งดำนุ่น งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร. 4013 4018 ก่อนวันที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 12.00 น.  

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การชำระเงินค่าจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2560

นักศึกษาที่เลือกห้องพักแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สามารถชำระค่าจองหอพักโดยวิธีการดังนี้ 1. ให้นักศึกษา เข้าเว็บไซด์ ces.wu.ac.th คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา" เปิดระบบให้พิมพ์ได้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 2. คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน" 3. คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าจองหอพัก " คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าจองหอพัก 4. นำ "ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าจองหอพัก" ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และเก็บส่วนที่ธนาคารคืนไว้เป็นหลักฐาน 5. การชำระเงินค่าจองหอพัก ต้องชำระเงินภายในวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 หากชำระหลังจากวันที่กำหนด ถือว่าการชำระเงินไม่สมบูรณ์และสละสิทธิ์ห้องพักที่สมัครไว้ …

Read More »

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง รายชื่อนักศึกษาสมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2560

งานหอพักประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครหอพัก เรียงตามลำดับการเลือกห้องพัก โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้   1. นักศึกษาเลือกห้องพักในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 18.00 น. ณ หอพักที่นักศึกษาสมัครได้  2. ให้นักศึกษาไปให้ ตรงเวลาหรือก่อนเวลา เพื่อเตรียมหลักฐานการสมัคร สามารถให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยมอบบัตรหอพัก/บัตรนักศึกษาให้กับผู้ที่มาดำเนินการแทนมาแสดงตน หากติดภาระกิจด่วน ให้รีบแจ้งต่อที่ปรึกษาก่อนเวลาเลือกห้องพัก 3. ขั้นตอนการเลือกหอห้องพักสามารถดูรายละเอียดได้ที่หอพักที่ตนเองสมัครได้    โดยใช้หลักฐานประกอบดังนี้         1. บัตรหอพัก/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวอื่นๆ เพื่อแสดงตน (ที่มีรูปถ่าย)       2. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (หากไม่ส่งรูปจะยังไม่สามารถเลือกห้องพักได้) 4. นักศึกษาชายที่ลงชื่อสำรองไว้ให้ ดูรายชื่อได้ที่ ลิงค์ หอพัก 5 **วิธีการค้นหาชื่อกดปุ่ม …

Read More »