Home / ข่าวกิจการนักศึกษา (page 5)

ข่าวกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักอบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพที่ดีและการสื่อสารสร้างสรรค์”

งานหอพักนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรม …

Read More »

นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสัมมนาปัจจิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้จ …

Read More »

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการอำเภอเคลื่อนที่

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โ …

Read More »