Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา (page 3)

ข่าวกิจการนักศึกษา

ค่าย “Freshy Life” รุ่นที่ 3 – 4

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับกลุ่มนักศึกษา YC (นักศึกษาโครงการ WU Love Care) จัดกิจกรรมค่าย Freshy Life เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทบทวนทำความเข้าใจ รับรู้ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้การเรียน และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และการรักษาสัมพันธภาพ เคารพความแตกต่างอย่างเข้าใจ

Read More »

ขอเชิญเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริจะพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน

Read More »

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปีที่ 1

ด้วยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนดจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ.2540 ทั้งนี้ กำหนดจัดเลือกตั้ง วันพุธ ที่  24 สิงหาคม  2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง หอพักลักษณานิเวศ 1,2,3,4,5,7,10,11,13,14 และ อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

Read More »