Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา (page 3)

ข่าวกิจการนักศึกษา

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลคุณพ่อรุ่น จีนชาวนา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อรุ่น  จีนชาวนา

Read More »

ประชุมที่ปรึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษากิจกรรม  ระบบบันทึกคะแนนความดี  ขั้นตอนการจัดโครงการ ระบบการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ที่ปรึกษากิจกรรมรับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  โดยมีที่ปรึกษากิจกรรมชมรม  สำนักวิชาเข้าร่วม 35 คน ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาต้านภัยยาเสพติด 2560

องค์การบริหารองค์การนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษาจัดโครงการค่ายอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาต้านภัยยาเสพติด ระว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

พิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 พันเอกสุริน ทองเต็ม ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 4 และ 5 จำนวน 55 คน ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 โดยมี นายปิยวัชน์  คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกว่า 200 คน  ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความชื่นชมนักศึกษาที่มีความเสียสละ ตั้งใจเข้ามาเรียนวิชาทหารโดยสมัครใจ เพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังพลสำรองที่มีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต และขอบคุณผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น จำนวน 5 คนด้วย ดูประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

เนื่องในโอกาสครบรองการสถานปนา 10 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2899

Read More »

อบรมแกนนำผู้นำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น ค่าย Junior #4

งานแนะแนว ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับแกนนำ WULovecare จัดอบรมค่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น เพื่อให้แกนนำมีข้อมูล และทักษะในการเข้าไปดูแลและเข้าถึงปัญหาของเพื่อนนักศึกษา

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560

กฟภ.ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ.ปี 2560 เพื่อเปิดรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนกระบวนการด้านบริการที่สนับสนุนหรือสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ กฟภ. และจะได้นำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ด้จริงในอนาคต ทั้งนี้ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ peainno2017.pea.co.th และ Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ทั้งนี้ ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ แข่งขันนวัตกรรมจากบุคคลภายนอก กฟภ. ปี 2560

Read More »

ขอเชิญประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017( ระหว่าง 8 ก.ย. – 20 พ.ย. 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการใช้รถใช้นถนนที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ทั้งนี้ส่งผลงานภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017

Read More »

ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งคำขวัญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยส่งผลงานภายใน 27 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสาร Zero Tolerance

Read More »