Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา (page 2)

ข่าวกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ลงนาม MOU ต้านการต่อต้านการทุจริต ครั้ง 4/2560

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายเอกธวัช วัฒนชนม์ ประธานสภานักศึกษา และ นายศักดา ไชยภาณุรักษ์ อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4/2560 โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม และได้ร่วมการเสวนาวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังได้มีการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นวิทยากรด้วย ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษา มามันส์กันหลังสอบ ร่วมชมการแสดงและดนตรีในกิจกรรม Friday Concert ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ WU Square (ลานกิจกรรมอาคารไทยบุรี)

Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ จ.นครนายก

Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก แทนที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงมีการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 รายชื่อตามแนบ ประกาศ รายชื่อรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙รายงานตัวเพื่อรับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  แต่งกายชุดพิธีการ

Read More »

เสนอรายชื่อเพื่อรับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ (Walailak Award) ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยกองทุนรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "Walaiklak Award" จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดถึงในสังคมโดยรวม

Read More »

“ทีมคนใต้ขาม A” จาก จ.สตูล คว้าแชมป์เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ไปครอง

     ชมรมเซปักตะกร้อร่วมกับโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017" เนื่องในงาน "Walailak Expo 2017" ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 22 ทีม จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพังงาและทีมจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อ.เมือง อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.ทุ่งสง อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อ.ปากพนัง รวมทั้งทีมจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึงปีนี้มีทีมให้ความสนใจจำนวนมากกว่าครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา       โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย”

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อ "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" ครั้งที่ 5/2559  และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่จะร่วมกันต่อต้านคอร์ปรัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย นอกจากนั้นจะได้ฟังการปาฐกถา และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ นายเอกชัย ดารากรัย ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรพงศ์ ศิรินทราเวช ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 14 (สตง.) เป็นต้น กิจกรรมการสัมมนา "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการสัมมนา "คอร์รัปชั่น… หายนะประเทศไทย" นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงการเรียนรู้หอพัก 2 ชั่วโมง Loading…

Read More »

หอพักจัดอบรม นักศึกษาและจัดกิจกรรม Kick off 5 ส

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดโครงการ 5 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนงาน 5 ส มาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

Read More »