Breaking News
Home / ข่าวกิจการนักศึกษา (page 2)

ข่าวกิจการนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ขับขี่ปลอดภัย

นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สำหรับนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ร่วมลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีคุณสุริยนัต์ ถึงแสง เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากร ให้ควารมรู้ ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ผู้บริหารและพนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งตรงกับวันทหารผ่านศึกษา ผู้บริหารและพนักงานส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรม วันทหารผ่านศึก ณ ค่ายวชิราวุธ มณฑลทหารที่ 41 นครศรีธรรมราช ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุมและลงพื้นที่ลานจอดรถ

คณะกรรมการและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมเกี่ยวกับการจัดสร้างลานจอดรถ และลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่จริง ประมวลภาพกิจกรรม  

Read More »

ประชุมเวทีนักศึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้ “เก่ง ดี มีความสุข”

คณะทำงานพัฒนาระบบดูแลและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา จัดประชุมเวทีนักศึกษาตัวแทนจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และ 13 สำนักวิชา

Read More »

นักกีฬา ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีมกีฬามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Read More »

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

Read More »

การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อการบริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปี 2560

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อการบริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

Read More »

นักศึกษาวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4 จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2561

Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาทำบุญปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ณ วัดท่าสูง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

ส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561  ส่วนกิจการนักศึกษาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561ภายใต้แนวคิด” Babies DSA”

Read More »