Breaking News
Home / wp08

wp08

กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ปี 1 ที่ที่ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GEN60-112 English in Daily Life

มาแล้วจ้า กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆ ปี 1 ที่ที่ลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GEN60-112 English in Daily Life วันนี้ทาง Plus Center มีกิจกรรมพี่ชวนน้องติว สอนเทคนิคและทริคดีๆ ในการทำข้อสอบก่อนสอบปลายภาค ชื่อกิจกรรมว่า “ติวฟรีพิชิต A ไฟนอล”  ซึ่งสอนโดยพี่ติวเตอร์ดีกรีนักศึกษาทุนเรียนดี ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ “WALAILAK AWARD” ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่กองทุนศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ "WALAILAK AWARD" จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณงามความดี ให้เป็นคุณค่าที่นิยมชื่นชมกว้างขวางในหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสรรหานักศึกษาที่มีความเหมาะสมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปรการศึกษา นั้น

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ลงนาม MOU ต้านการต่อต้านการทุจริต ครั้ง 4/2560

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายเอกธวัช วัฒนชนม์ ประธานสภานักศึกษา และ นายศักดา ไชยภาณุรักษ์ อุปนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 4/2560 โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม และได้ร่วมการเสวนาวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังได้มีการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นวิทยากรด้วย ชมประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมชมกิจกรรม Friday Concert

ขอเชิญชวนนักศึกษา มามันส์กันหลังสอบ ร่วมชมการแสดงและดนตรีในกิจกรรม Friday Concert ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ WU Square (ลานกิจกรรมอาคารไทยบุรี)

Read More »

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 30,000 บาทต่อเนื่องจนจบการศึกษา

Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน”

งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน" ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ จ.นครนายก

Read More »

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก แทนที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงมีการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 

Read More »