Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / นักศึกษาวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4

นักศึกษาวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 4 จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2561

โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 4 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต" ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการดังกล่าวดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ 4 ด้วยสถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นถึงศักยภาพอันทรงพลังของเยาวชน และตระหนักว่าการปลูกฝังจิตสำนึก วิถีชีวิตประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษาในวัยแห่งการเรียนรู้และเป็นสื่อกลางสำคัญในการเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษา ครอบครัว และชุมชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างภาวะความเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ ที่จำเป็นแก่นิสิต นักศึกษาในการนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในพื้นที่ของตนเองและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมต่อไป

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ 

นายธนกฤต บุษบก นักศึกษาชั้นปี 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นายวิโรจน์ ศรีบุญเรือง นักศึกษาชั้นปี 3 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นายธีรชัย ศรีชาติ นักศึกษาชั้นปี 2 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ นางสาววรรณกานต์ จำรูญนาม นักศึกษาชั้นปี 2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งการอบรมในรุ่นที่ 4 นี้ มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 67 คน จาก 25 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ชมประมวลภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *