Home / ข่าวกิจการนักศึกษา / หอพักจัดอบรม นักศึกษาและจัดกิจกรรม Kick off 5 ส

หอพักจัดอบรม นักศึกษาและจัดกิจกรรม Kick off 5 ส

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก จัดโครงการ 5 ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนงาน 5 ส มาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา

รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในหอพักให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ อยู่อาศัยและเอื้ออาทร  และตอบสนองนโยบายของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลับลักษณ์ที่ได้มอบหมายให้ส่วนกิจการนักศึกษา รณรงค์ให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 5 ส เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนมีระเบียบ รักษาความสะอาดจนเป็นนิสัย

20170125_134453_resize

การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย 5 ส ทางงานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษาได้สนับสนุนให้คณะกรรมการกลางนักศึกษาหอพักจัดทำแผนดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ในระยะแรกจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาหอพัก จำนวน  3 รุ่น เมื่อวันที่ 22 -23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน เปิดการอบรม โดยมีว่าที่ร.ต.จาตุรนต์  ชุติธรพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ราชัน  ฉ้วนเจริญ อาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นวิทยากร    โดยในการจัดอบรมได้บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก มีรองศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สุวรรณบำรุง  อาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

การดำเนินงานในระยะที่ 2  ได้มีการจัดกิจกรรม Kick off 5 ส เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาพื้นที่บริเวณรายรอบหอพักและจัดกิจกรรมBig  Cleaning Day ร่วมสะสาง เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง   และในการดำเนินงานระยะที่ 3 จะมีการตรวจห้องพักตามเกณฑ์ 5 ส ตลอดจนประกวดห้องพักและหอพักดีเด่นรับรางวัลในภาคการศึกษาที่  3/2559  โดยมีการติดตาม ประเมินผลเพื่อปรัปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นโยบาย 5 ส ให้มีความยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *