Breaking News
Home / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

“จัดการและประสานภารกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาบัณฑิตเป็นผู้เรืองปัญญาและคุณธรรม มุ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน”                  

หมายถึง

การปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  พัฒนาทักษะที่ตอบสนองเป้าประสงค์การพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนส่งเสริมการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม 
 

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดบริการที่มีคุณภาพและสวัสดิการที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน ได้แก่ การบริการหอพัก การแนะแนวและให้คำปรึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา การบริการสุขภาพ
  2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านคนและสังคม (Soft Skills) โดยส่งเสริมจัดกิจกรรมนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  3. ประสานความร่วมมือกับสำนักวิชา หน่วยงาน เครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชนภายนอก เพื่อดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
  4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

“ใฝ่รู้ สู้งาน จิตใจบริการ สื่อสารไมตรี ร่วมคิดร่วมทำประสิทธิภาพดี ซื่อตรงทุกวิถึ โปร่งใส ใฝ่ธรรม”
 

หมายถึง

บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษามีความตื่นตัว สนใจปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพงาน มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้สำเร็จ มีจิตใจพร้อมให้บริการและสื่อสารที่ดี มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมุ่งเน้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในด้านความซื่อสัตย์ ถูกต้องและโปร่งใส ตรวจสอบได้